Početna
Školovanje
Putovanja
Osiguranje
fizička lica
pravna lica
rječnik

Osiguranje imovine

Osiguranje poslovnih prostora, opreme, roba i zaliha od:

- Požara, udara groma, eksplozije

- Oluje, tuče, klizanja tla i odronjavanja zemljišta, snježnih masa

- Poplava, bujica i visokih voda

- Potresa

- Izljeva vode iz vodovodnih cijevi

- Loma stakla

- Provalnih krađa i razbojstava

- Osiguranje strojeva od loma

- Osiguranje elektronike

- Osiguranje od prekida rada zbog požarnih opasnosti

- Osiguranje od odgovornosti

 

Osnovne opasnosti

GRUPACIJA POŽAR: požar, udar groma, eksplozija (osim nuklearne eksplozije), udar vlastitoga motornog vozila, vlastitoga pokretnog radnog stroja, nepoznatoga motornog vozila u osigurani građevinski objekt, pad i udar zračne letjelice i predmeta iz letjelice, manifestacije i demonstracije.

Dopunske opasnosti:

 • opasnosti od posljedica vremenskih nepogoda: oluja, tuča, pritisak snježne mase
 • opasnosti od posljedica elementarnih nepogoda: poplava i bujica te   visoke vode, snježna lavina, klizanje tla i odronjavanje zemljišta, potres
 • ostale dopunske opasnosti: izlijevanje vode iz vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi, istjecanje tekućine (lekaža), samozapaljenje zaliha, izlijevanje užarene tekuće rastopljene mase

POŽAR

Pod požarom se, prema Uvjetima osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, smatra vatra koja je nastala izvan određenog ložišta ili vatra koja je ovo mjesto napustila i sposobna je širiti se dalje svojom vlastitom snagom.

Pod požarom se ne smatra:

 • djelovanje vatre koja se nije mogla proširiti vlastitom snagom kao npr. kod izlaganja vatri ili toplini radi obrade ili u druge svrhe (sušenje, prženje, pečenje, glačanje)
 • osmuđenje, pregorijevanje cigaretom, cigarom ili nekim drugim vrućim predmetom, svjetiljkom, žeravicom i sl.
 • zapaljenje uslijed varenja, ili zagrijavanja, kuhanja ili dimljenja i sl.
 • električne pojave nastale djelovanjem energije električnog toka

Međutim, ako zbog gore navedenog dođe do požara te se vatra počne širiti na druge stvari, osiguravatelj će pokriti štete koje takav požar prouzrokuje na drugim osiguranim stvarima.


UDAR GROMA

Pod udarom groma smatra se djelovanje razorne snage i topline groma, koje uzrokuje štete na osiguranim kućama ili nekretninama što se nalaze na otvorenom i na osiguranim predmetima koji se nalaze u tim kućama.

Grom je kao fizička pojava električno atmosfersko udarno pražnjenje uzrokovano različitim električnim potencijalima između samih oblaka ili oblaka i zemlje.

Ako se izravnanje električnih potencijala vrši preko objekata, građevina, drveća, ljudi, životinja i sl., do izražaja dolaze mehanički i toplinski efekti protoka struje velike jakosti. Takvu pojavu nazivamo direktan udar groma.

Opasnost - direktan udar groma - definirana je kao uže osnovno pokriće kod kojeg su pokrivene štete nastale uslijed djelovanja snage ili topline groma, te šteta od udara predmeta srušenih gromom.

Pri udaru groma javlja se međutim i posredni električni učinak (indirektni udar groma) kao oscilacija napona i jakosti struje u električnim vodovima što izaziva štetu na samim uređajima ili na trošilima. Ova opasnost može se uzeti u obzir samo kao prošireno pokriće.

Pod eksplozijom se smatra iznenadno ispoljavanje sile osnovano na širenju pare i plinova što dovodi do razaranja (trganja) stijenki posuda, spremnika, cijevi i drugih zatvorenih formi u kojima se nalaze ti mediji, kao i do šteta na bližoj i daljnjoj okolini od zračnog udara vala ili od predmeta odbačenih eksplozijom.

Kod ove opasnosti u pokriću nisu obuhvaćene štete koje nastanu uslijed: miniranja kao dozvoljene djelatnosti (vlastite ili tuđe), ratnih rizika, sabotaže ili podmetanja eksploziva, probijanja zvučnog zida, vodenog udara u tunelima i cjevovodima, nuklearne eksplozije.

Udar vlastitoga motornog vozila, vlastitoga pokretnog radnog stroja, nepoznatoga motornog vozila u osigurani građevinski objekt

Ovim osiguranjem su obuhvaćene štete na osiguranom građevinskom objektu koje nastanu udarom vlastitoga motornog vozila i vlastitoga pokretnog radnog stroja, ili nepoznatoga motornog vozila.

Pad i udar zračne letjelice

Kod ove opasnosti pokrivene su štete nastale uslijed pada i udara zračne letjelice, njezinih dijelova kao i bilo čega drugog iz letjelice na osigurane objekte odnosno predmete.

Manifestacije i demonstracije

Pod manifestacijom i demonstracijom, prema Uvjetima osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti, smatra se organizirano ili spontano javno izražavanje raspoloženja grupe građana. Ovim osiguranjem obuhvaćene su štete nastale uslijed rušenja, demoliranja, razbijanja, paljenja izazvanih lošim raspoloženjem grupe građana.

 

OLUJA, TUČA, KLIZANJE TLA I ODRONJAVANJE ZEMLJIŠTA, SNJEŽNA MASA

Olujom se smatra vjetar iznad brzine od 62 km/h ili jačine 8 stupnjeva po Beaufortovoj ljestvici i više. Intenzitet oluje ocjenjuje se na temelju fizičkog djelovanja (lomljenja ili rušenja drveća i štete na dobro održavanim okolnim objektima, a u slučaju sumnje mjerodavna su izvješća hidrometeorološke službe).

Nadoknađuju se samo štete od direktnog mehaničkog djelovanja pritiska vjetra ili od predmeta srušenih ili nanošenih olujom.

Osiguranjem od opasnosti oluje obuhvaćene su samo one štete od prodiranja oborina u objekt do kojih je došlo zbog prodora kroz otvore koje je uzrokovala sama oluja.

Tuča

Ovom opasnosti pokrivene su štete nastale na osiguranim predmetima uzrokovane udarima zrna tuče te štete od prodiranja tuče i kiše kroz otvore nastale padanjem tuče.

Klizanje tla i odronjavanje zemljišta

Klizanje tla - iznenadni pokreti zemljine površine na kosim terenima s jasnim pojavama lomova na površini tla i srozavanja, koji s pojavom jakih deformacija i širenja pukotina nastaju u kratkom razdoblju na građevinskom objektu.

Odronjavanje zemljišta - otkidanje i pad materijala kao geološke pojave. U slučaju ove nepogode osiguranje pokriva troškove uklanjanje posljedica odrona na osiguranoj stvari.

U opsegu opasnosti nisu obuhvaćene štete nastale slijeganjem tla, uslijed polaganog geološkog klizanja tla, te klizanje tla uzrokovano djelatnošću čovjeka.

Snježna masa

U ovom slučaju riječ je o šteti koja nastane na osiguranim predmetima zbog pritiska snježne mase te do koje je došlo zbog neprekidnog padanja snijega u trajanju dužem od 48 sati.

Osiguranjem nisu obuhvaćene štete nastale na građevinskom objektu koji nije bio izgrađen prema načinu uobičajenom u tom mjestu, koji je slabo održavan ili je dotrajao.

Snježna lavina je snježna masa u pokretu koja se otkida s planinskih obronaka. U opsegu ovog pokrića su štete nastale na predmetima osiguranja uslijed pritiska snježne mase.

 

POPLAVA, BUJICA I VISOKA VODA

Poplava je stihijsko neočekivano poplavljivanje terena stalnim vodama (rijeke, jezera, mora i sl.)

do kojeg je došlo zbog toga što se voda izlila iz korita ili provalila obrambeni nasip ili branu, uslijed izlijevanja vode zbog izvanredne plime i valova na moru i jezerima neobične jačine i nadolaskom vode iz umjetnih jezera.

Poplavom se smatra i neočekivano poplavljivanje terena zbog naglog stvaranja velike količine vodene mase nastale kao posljedica prolomaoblaka.

Bujica je stihijsko neočekivano poplavljivanje terena vodenom masom koja se stvara na nizbrdicama zbog jakih atmosferskih oborina i slijevanjem vode ulicama i putovima.

Osiguranjem od poplave obuhvaćene su samo štete nastale na osiguranom objektu i osiguranim predmetima za vrijeme dok poplava traje i neposredno nakon povlačenja vode.

U opsegu ovih opasnosti nisu:

 • štete s unutarnje strane na cjevovodima, kanalima i tunelima uzrokovane mehaničkim djelovanjem vode, gljivice nastale zbog vlage;
 • poplavljivanja vode iz javne kanalizacijske mreže, osim ako do toga nije ošlo zbog naglog stvaranja velike količine vodene mase uslijed poplave ili bujice;
 • štete zbog bujica nastalih djelovanjem čovjeka, od plavljenja vode iz oluka i cijevi za odvod kiše te podzemnih voda;
 • štete na poluproizvodima, gotovim proizvodima, robi i materijalu koji nisu propisno uskladišteni.

Osiguranjem od opasnosti visoke vode obuhvaćene su štete nastale uslijed neobičnog porasta vodostaja, kao i štete koje prouzroči podzemna voda čiji se nivo podigao zbog pojave visoke vode.

Obveza osiguratelja za štete od visoke vode i podzemne vode kao njezine posljedice počinje s porastom visoke vode iznad unaprijed utvrđenih mjesečnih kvota vododstaja ili protoka izmjerenih prema najbliže postavljenom pokazivaču vodostaja.

Za svaki pojedini mjesec normalan je onaj najviši mjesečni vodostaj u posljednjih 20 godina koji je izmjeren pokazivačem vodostaja najbližim osiguranoj stvari, uz isključenje iznimno visokih vodostaja.

 

POTRES

Potres podrazumijeva gibanje tla izazvano prirodnim procesima u zemljinoj kori. Pravo na naknadu štete stječe se ako se potres, na prostoru gdje se nalazi osigurani predmet, očitovao intenzitetom od 5 ili više stupnjeva Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice.

Iz pokrića rizika potresa isključene su:

 • štete od potresa izazvane ljudskom djelatnošću;
 • štete na freskama, mozaicima, i drugim mogućim ukrasnim dodacima na građevinama;
 • štete od potresa nastale u rudnicima i dr.

Vrijednost osigurane stvari je njihova stvarna vrijednost u vrijeme nastanka osiguranog slučaja tj. njihova novonabavna vrijednost umanjena za procijenjenu istrošenost.

 

IZLJEV VODE IZ VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH CIJEVI

Pod izljevom vode, prema Uvjetima osiguranja, smatra se:

1) neočekivano izlijevanje vode iz vodovodnih i odvodnih cijevi kućne kanalizacije kao i iz uređaja za grijanje toplom vodom, iz uređaja za parno grijanje i drugih uređaja i aparata koji su priključeni na vodovodnu mrežu zbog oštećenja ili začepljenja (loma, prskanja, ili otkazivanja uređaja za upravljanje i sigurnost) tih cijevi, uređaja ili aparata;

2) neočekivano izbijanje pare iz uređaja za toplu vodu ili za parno grijanje.

Osiguranje od ove opasnosti može se ugovoriti kao uže i prošireno.

Kod užeg pokrića nadoknađuju se štete na osiguranom objektu ili osiguranim pokretninama u njemu nastale izljevom vode zbog puknuća cijevi. U pokriću je i popravak oštećenja cjevovoda kao i štete nastale razbijanjem dijelova objekta (zidovi, podovi, obloge, sanitarije i sl.) da bi se popravak mogao obaviti.

Proširenim pokrićem, uz dodatno plaćanje premije osiguranja, mogu biti obuhvaćene i štete na vodovodnim cijevima zbog korozije, istrošenosti i dotrajalosti, štete nastale zbog začepljenja vodovodnih cijevi, te štete na vodovodnim cijevima izvan zgrade.

 

LOM STAKLA

Predmet osiguranja od loma stakla su: sve vrste stakla i stakleni predmeti, svjetleći natpisi i reklame (uz svjetleće natpise i reklame osigurani su i nestakleni dijelovi i okviri koji čine njihov sastavni dio), izlozi, stvari u izlozima, slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima, troškovi skele, troškovi skidanja i ponovnog namještanja predmeta koji smeta postavljanju novog stakla (npr. zaštitna rešetka, zaštitna šipka i sl.).

U užem pokriću isplaćuje se naknada za lom ravnog stakla i troškovi postavljanja novog, a sve drugo se može ugovoriti po posebnim uvjetima kao prošireno pokriće uz dodatno plaćanje premije osiguranja.

 

PROVALNA KRAĐA I RAZBOJSTVO

Provalnom krađom, prema Uvjetima osiguranja, smatra se: krađa izvršena u zaključane prostorije u kojima se nalaze osigurane stvari (mjesto osiguranja) razbijanjem ili obijanjem vrata i prozora, odnosno provaljivanjem stropa, zidova i podova, otvaranjem prostorije lažnim ključem, otvaranjem prostorije pravim ključem koji je prethodno ukraden, ulaženjem u zaključane prostorije kroz otvor koji nije za to određen, savladavanjem prepreka koje onemogućavaju ulaz bez napora.

Osiguranje pokriva nastalu štetu pri pokušaju i počinjenoj provalnoj krađi.

Moguće je posebno dogovoriti, kao proširenje pokrića, pokriće šteta koje su nastale kao posljedica vandalizma tijekom provale. Kao proširenje pokrića može se ugovoriti i osiguranje novca i vrijednosnica od provalne krađe te osiguranje stvari u izlozima i sl.

Razbojstvom se, prema Uvjetima osiguranja, smatra oduzimanje osigurane stvari uporabom sile (ugrožavanje s opasnošću po život i zdravlje) protiv osiguranika ili drugih osoba koje se imaju pravo nalaziti u osiguranom prostoru, ili prijetnjom da će se neposredno ugroziti život ili tijelo ovih osoba. Primjena sredstava, kojima je osoba onesposobljena pružiti otpor (omamljivanjem, zasljepljivanjem i sl.), smatra se također razbojstvom.

Osim pokrića za razbojstvo u osiguranom prostoru, kao proširenje pokrića, može se ugovoriti i pokriće za razbojstvo nad dostavljačem novca, uključujući pružanje prve pomoći, rizik od nesreće i rizik od požara.

 

LOM STROJA

Osiguranjem strojeva od loma i nekih drugih opasnosti pruža se osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari zbog:

 

1. Nezgode u pogonu - događaj koji nastane nepredviđeno i iznenada pri uporabi osigurane stvari.

Ovo ne podrazumijeva štetu nastalu na stvarima: u trenutku ugovaranja osiguranja dok još nije dokazano da su ispravne i spremne za siguran rad (npr. u vrijeme montiranja i probnog pogona, upuštanja u rad prije konačnog popravka), te ako imaju nedostatke i greške koje su bile, ili su morale biti, poznate osiguraniku ili ugovaratelju osiguranja; zbog povrede tehničkih i drugih propisa o eksploataciji, održavanju i zaštitnim mjerama.; zbog nedovoljnog, redovitog i investicijskog održavanja, prekomjerne naslage rđe, taloga, korozije, kamenca i sl.

2. Nespretnost i nehat - osiguranjem su obuhvaćene sve štete koje su rezultat grešaka i propusta koje učini čovjek (izuzeta je gruba nemarnost i namjerno oštećenje). Pod opasnost nehata ne mogu se podvesti štete nastale kao posljedica zapošljavanja nedovoljno stručnog i nepripremljenog radnika za rad na osiguranoj stvari.

3. Zla namjera - osiguranjem od loma obuhvaćena je i zla namjera radnika ili neke druge osobe. Zla namjera mora biti dokazana.

Osiguranje pokriva štetu na tehničkoj opremi, kao što su pogonski strojevi, strojna oprema ili aparati, instalacije i sve to zajedno s postoljem, ležištem i temeljem, ako je njihova vrijednost sadržana u vrijednosti strojeva.

Nadoknađuju se troškovi popravka, dopreme, montaže, prekovremenih sati te osobni rad.

 

OSIGURANJE ELEKTRONSKIH UREĐAJA

Predmet osiguranja su informacijski, komunikacijski uređaji, uređaji za elektronsku obradu podataka i vođenje procesa, naprave za tisak i elektronsko fotografiranje.

Osiguranje pokriva nepredviđena, izvana prouzročena i iznenada nastala oštećenja ili uništenja, kao i gubitak osiguranih pogonskih uređaja, koja nastanu zbog:

 • greške u upravljanju, nespretnosti, nemarnosti (osim grube nepažnje ili namjere), ako su štete zbog prije navedenih uzroka vidljive bez pomoćnih sredstava;
 • mehaničke sile;
 • implozije ili drugačija djelovanja podtlaka;
 • vode, vlage ili tekućina svih vrsta;
 • lavina zemlje, pada stijena i kamenja, smrzavanja, tuče, visoke vode, lavine, snježnog pritiska, oluje, poplave;
 • požara, groma, eksplozije (uključujući štete nastale pri gašenju i spašavanju);
 • osmuđenja, dima i čađe, ako su nastale štete vidljive, bez pomoćnih sredstava;
 • djelovanja električne energije (uslijed atmosferskog pražnjenja, prejake napetosti, smetnja u javnoj i/ili vlastitoj mreži za opskrbu električnom energijom), ako su nastale štete vidljive, bez pomoćnih sredstava;
 • provalne krađe, obične krađe i pljačke, uključujući vandalizam;
 • lom stakla.

Nadoknađuju se troškovi popravka, demontaže, montaže, transporta i carine. Kod potpunog gubitka se u pravilu nadoknađuje sadašnja vrijednost uređaja, osim ako je prethodno dogovorena klauzula o novoj vrijednosti.

Ovo osiguranje se preporučuje poduzećima koja imaju veće količine elektroničke opreme.

 

OSIGURANJE OD PREKIDA RADA ZBOG POŽARNIH OPASNOSTI

Predmet osiguranja mogu biti: bruto dobit (dobit prije oporezivanja) te određeni troškovi poslovanja.

Osigurati se može samo ona dobit koja se ostvaruje obavljanjem registrirane gospodarske djelatnosti i temelji na prihodima vezanim uz nju. Od troškova osiguranjem mogu biti pokriveni samo oni koji imaju fiksni karakter i nastaju neovisno o tome odvija li se proces poslovanja, te oni koji terete osiguranika. Svotu osiguranja čini, dakle, zbroj bruto dobiti i fiksnih troškova. Kod osiguranja od prekida rada zbog požarnih opasnosti opseg opasnosti je isti i kao kod osiguranja od požara i nekih drugih opasnosti. Opseg pokrića je također jednak onom iz uvjeta osiguranja od opasnosti požara i nekih drugih opasnosti. Dopunska pokrića se mogu, ali ne moraju ugovoriti.

 

OSIGURANJE OD OPĆE/JAVNE ODGOVORNOSTI I OSIGURANJE OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI

U osiguravateljnoj praksi razlikuje se osiguranje od opće ili javne odgovornosti prema trećim osobama od osiguranja od profesionalne odgovornosti.

Osiguranje od opće ili javne odgovornosti usmjereno je na pokriće šteta nastalih civilnim deliktom osiguranika prema trećim osobama, dakle, podrazumijeva osiguranje od njegove izvanugovorne odgovornosti. Prema Zakonu o obveznim odnosima, članak 1045, onaj tko drugome prouzroči štetu, dužan ju je naknaditi, ako ne dokaže da šteta nije nastala njegovom krivnjom. Sklapanjem ugovora o osiguranju od opće odgovornosti osiguranik obvezu plaćanja odštete prebacuje na osiguratelja, ali naravno samo do visine ugovorene svote osiguranja.

Ovo se može odnositi kako na fizičke tako i na pravne osobe. U pravilu je regulirano općim uvjetima za osiguranje od odgovornosti. Predmet pokrića je građansko-pravna odgovornost osiguranika za štetu zbog smrti, povrede tijela ili zdravlja, kao i za oštećenja ili uništenja stvari treće osobe. Pokriva se odgovornost koja je nastala iz djelatnosti (zanimanja) osiguranika, iz posjedovanja stvari, iz pravnog odnosa, ili iz određenog svojstva kao izvora opasnosti.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti podrazumijeva osiguranje od odgovornosti za štete nastale obavljanjem točno određene profesije, određenog zanimanja, od odgovornosti za određene profesionalne propuste prilikom obavljanja specifične profesije. Bez profesionalnoga propusta ili pogreške nema odgovornosti, pa nema ni osiguranja. Propust ili greška vežu se uz sklopljeni ugovor o izvršenju određenog posla. Ovo osiguranje regulirano je posebnim uvjetima za osiguranje od odgovornosti za štete iz obavljanja točno određene profesije i to pod točno utvrđenim uvjetima.

Na hrvatskom tržištu osiguranja susrećemo uvjete osiguranja koji su jedinstveni za sve osiguratelje: osiguranje od odgovornosti javnih bilježnika, odvjetnika, stečajnih upravitelja, zaštitara i detektiva, arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Neka osiguranja od profesionalne odgovornosti regulirana su uvjetima osiguranja koji su različiti od osiguratelja do osiguratelja: osiguranje od odgovornosti revizora, osiguranje od odgovornosti posrednika i zastupnika u osiguranju, osiguranje od odgovornosti poreznih savjetnika.

Postoji suglasnost osiguratelja da svi uvjeti koji se odnose na obvezno osiguranje od odgovornosti neke profesije budu jedinstveni, pa se uskoro očekuje ujednačenost uvjeta osiguranja.